PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Adresáti
Tyto webové stránky jsou mezinárodním zdrojem informací poskytovaných centrálou společnosti v Ingelheimu v Německu. Jejich účelem je poskytovat informace o globálním působení společnosti. Vezměte prosím na vědomí, že informace o stavu procesu schvalování a informacích pro předepisování u schválených přípravků se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit, přičemž v zemích, kde působíme, mohou být k dispozici informace specifické pro danou zemi.

 

Používání obsahu
Veškerý obsah na těchto webových stránkách je majetkem skupiny společností Boehringer Ingelheim a je chráněn autorskými právy. Udělujeme souhlas používat dokumenty (jako jsou bílé knihy, tiskové zprávy, tabulky s daty a často kladené dotazy) z těchto webových stránek za předpokladu, že (1) bude tato informace o autorských právech uvedena na všech kopiích a budou zejména zobrazeny informace o autorských právech a souhlas s užíváním, (2) používání dokumentů z těchto webových stránek bude výlučně pro informační, nekomerční nebo osobní účely nebo pro média, přičemž dokumenty nesmí být kopírovány nebo zveřejněny na žádném počítači připojeném do sítě nebo zveřejněny v komerčních médiích, a (3) tyto dokumenty nebudou nijak měněny. Použití k jakémukoliv jinému účelu se výslovně zakazuje a může vést k významným občanskoprávním nebo trestněprávním postihům. Porušení bude předmětem stíhání.

Svolení poskytnuté výše se nevztahuje na použití designu nebo uspořádání webových stránek boehringer-ingelheim.com nebo jiných stránek, které vlastní, provozuje nebo spravuje jedna ze společností ve skupině Boehringer Ingelheim nebo na které poskytuje licenci. Prvky na těchto webových stránkách jsou chráněny zákony o autorských právech, právech na obchodní značky, obchodních známkách, nekalé konkurenci a jinými zákony a je zakázáno je kopírovat nebo napodobovat, ať už z části nebo jako celek. Z webových stránek společnosti Boehringer Ingelheim je zakázáno kopírovat nebo šířit obchodní známky, práva k obchodním značkám, loga, grafiku, zvukové záznamy nebo obrazové materiály, nevydá-li k tomu příslušná společnost Boehringer Ingelheim, která je majitelem těchto práv, výslovný souhlas. Všechna práva zde výslovně neudělená jsou vyhrazena.

 

Informace o obchodní známce
Obchodní názvy přípravků společnosti Boehringer Ingelheim zde uvedené, ať už jsou napsány tučně nebo se symbolem pro obchodní známku či nikoliv, jsou obchodní známky subjektů skupiny společností Boehringer Ingelheim. Názvy skutečných společností a přípravků zde uvedených mohou být obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. Je výslovně zakázáno používat tyto obchodní známky, název společnosti Boehringer Ingelheim a logo společnosti, vyjma případů zde uvedených. Porušení zákazu může být trestné. Přípravky zde uvedené mohou mít v různých zemích různé obchodní názvy, různé informace pro předepisování, odlišnou formu a sílu. V případě, že budete potřebovat upřesnění, obraťte se prosím na svou místní pobočku.

 

Zřeknutí se odpovědnosti
Skupina společností Boehringer Ingelheim nebo jejich dodavatelů nevydává žádná prohlášení o vhodnosti informací obsažených v dokumentech a na obrázcích zveřejněných na těchto stránkách k jakémukoliv konkrétnímu účelu. Všechny tyto dokumenty a obrázky jsou uváděny „jak stojí a leží“ bez jakékoliv záruky. Skupina společností Boehringer Ingelheim nebo její příslušní dodavatelé se tímto v souvislosti s těmito informacemi zříkají všech záruk a podmínek, včetně všech implicitních záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti k danému účelu, vlastnického titulu a neporušování práv. Přístup k nim, jejich použití a použití obsahu bude na vlastní riziko uživatele. V žádném případě nebudou subjekty skupiny společností Boehringer Ingelheim nebo jejich příslušných dodavatelů odpovědny za zvláštní, nepřímé či následné škody nebo škody jakékoliv povahy plynoucí z nemožnosti používat údaje nebo z ušlého zisku, ať už jednáním plynoucím ze smlouvy, nedbalostí nebo jiným protiprávním činem, vzniklé z používání nebo uplatňování informací uvedených na těchto webových stránkách nebo v jejich souvislosti. Dokumenty o léčivých přípravcích nenahrazují konzultaci se zdravotnickým odborníkem nebo jiným kvalifikovaným pracovníkem. Potřebujete-li poradit s konkrétním zdravotním problémem, obraťte se prosím na zdravotnické odborníky.

Dokumenty a související grafika zveřejněné na tomto serveru mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace zde obsažené jsou pravidelně aktualizovány. Skupina společností Boehringer Ingelheim nebo její příslušní dodavatelé jsou kdykoliv oprávněni zlepšovat nebo měnit přípravek (přípravky) nebo program (programy) zde uvedené.

 

Oznámení o softwaru, dokumentech a službách dostupných na těchto webových stránkách
V žádném případě nebudou skupina společností Boehringer Ingelheim nebo jejich příslušných dodavatelů odpovědny za zvláštní, nepřímé či následné škody nebo škody jakékoliv povahy plynoucí z nemožnosti používat údaje nebo z ušlého zisku, ať už jednáním plynoucím ze smlouvy, nedbalostí nebo jiným protiprávním činem, vzniklé z používání nebo uplatňování softwaru, dokumentů, poskytnutí nebo neposkytnutí služeb nebo informací uvedených na těchto webových stránkách nebo v jejich souvislosti.

 

Odkazy na stránky třetích stran
Použitím některých zde uvedených odkazů opustíte stránky společnosti Boehringer Ingelheim a přejdete na externí webové stránky. Neuvádí-li informace o společnosti na externích webových stránkách odlišně, odkazované stránky nejsou ve správě společnosti Boehringer Ingelheim, přičemž žádný subjekt ze skupiny společností Boehringer Ingelheim nebude odpovědný za obsah takových odkazovaných stránek nebo za odkazy uvedené na odkazovaných stránkách či změny nebo aktualizace těchto stránek. Rovněž tak není žádný subjekt skupiny společností Boehringer Ingelheim odpovědný za webcasting nebo jinou formu přenosu z odkazovaných webových stránek. Tyto odkazy jsou vám poskytovány pouze jako určitá výhoda a uvedení jakéhokoliv odkazu neznamená podporu webových stránek ze strany skupiny společností Boehringer Ingelheim.

 

Dotazy a zpětná vazba
Dotazy a jiná zpětná vazba určené společnosti Boehringer Ingelheim a odeslané prostřednictvím těchto webových stránek by neměly obsahovat otázky týkající se osobního zdraví nebo konkrétních přípravků na předpis. Tyto by měly být směřovány na zdravotnického odborníka. V případě, že jakýkoliv uživatel těchto dokumentů odpoví za použití informací s uvedením údajů ze zpětné vazby, jako jsou otázky, komentáře, návrhy nebo podobné skutečnosti související s obsahem těchto dokumentů, bude na tyto informace nahlíženo jako na informace nedůvěrné povahy a skupina společností Boehringer Ingelheim nebude mít vůči těmto informacím jakékoliv závazky a bude oprávněna tyto informace bez omezení volně rozmnožovat, používat, zveřejňovat a distribuovat. V případech stanovených zákony o ochraně údajů pak pouze v anonymizované formě.

 

Zpravodaj
Pokud jste se zaregistrovali k odběru newsletteru, společnost Boehringer Ingelheim vás bude pravidelně informovat e-mailem o nových zdrojích a nabídkách informací. Pokud již o tuto službu nemáte zájem, zašlete prosím e-mail na PMangelsinitiative.DE@boehringer-ingelheim.com. Vaše e-mailová adresa bude poté bez zbytečného odkladu smazána ze seznamu adresátů. Z odběru newsletteru se také můžete odhlásit jednoduše kliknutím na odkaz ve spodní části každého e-mailu s newsletterem.

 

Kanál RSS Newsfeeds
Používání kanálu RSS newsfeeds společnosti Boehringer Ingelheim probíhá v souladu s těmito podmínkami používání. Společnost Boehringer Ingelheim si vyhrazuje právo tuto službu kdykoliv ukončit.